Pancyprian Association – Eleftheria Pancyprian Youth Athletic Teams

President: Nikos Tziazas